Regulamin Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM
Załącznik do uchwały Senatu UAM
Nr 199/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Regulamin
Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM
w skrócie
Centrum Informatycznego UAM
§ 1

Ośrodek Informatyki zostaje przekształcony w Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM w skrócie Centrum Informatyczne UAM, jednostkę ogólnouczelnianą, podległą bezpośrednio Rektorowi UAM.

§ 2

Celem działania Centrum Informatycznego jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą informatyczną służącą optymalizacji procesów - wspierania działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.
Cel ten będzie realizowany przez:

 • utrzymywanie infrastruktury informatycznej uczelni
 • planowanie i nadzorowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej uczelni
 • rozwój i obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie zarządzania procesami informatycznymi.
§ 3

Centrum Informatyczne dba o stałe podnoszenie jakości swoich usług poprzez stosowanie najlepszych praktyk zarządzania infrastrukturą oraz projektami informatycznymi.

§ 4

Struktura Centrum Informatycznego:
W Centrum tworzy się dwa Działy:

 • Dział Infrastruktury
 • Dział Aplikacji
oraz dwa zespoły:
 • Zespół ds. zarządzania projektami
 • Zespół ds. zarządzania jakością usług
W ramach Działów można tworzyć zespoły.
Centrum Informatycznym kieruje Dyrektor, a razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora.
§ 5

Centrum Informatyczne może odpłatnie świadczyć usługi za zgodą Rektora oraz prowadzić szkolenia i kursy.

§ 6

 1. Dyrektora Centrum Informatycznego powołuje Rektor na okres kadencji władz UAM na wniosek ustępującej Rady Centrum formułowany nie później niż do 31 maja ostatniego roku kadencji i po zasięgnięciu opinii ustępującego Senatu.
 2. Ze stanowiska dyrektora Centrum Informatycznego odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Zastępcę Dyrektora Centrum Informatycznego powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora, z uwzględnieniem opinii Rady Centrum Informatycznego.
§ 7

 1. Organem opiniującym i oceniającym działalność Centrum Informatycznego jest Rada CI. Radę CI powołuje Rektor na okres kadencji władz UAM.
 2. W skład Rady wchodzą:
  2.1. po jednym przedstawicielu wszystkich wydziałów
  2.2. przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej
  2.3. przedstawiciel Kwestury
  2.4. przedstawiciel Działu Kadr i Organizacji
  2.5. przedstawiciel Działu Nauczania
  2.6. pięciu przedstawicieli Centrum Informatycznego w tym Dyrektor Centrum i jego Zastępca
 3. Pracą Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady będących przedstawicielami wydziałów lub Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 8

Centrum Informatyczne składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 9

Przepisy przejściowe: Skład Rady Ośrodka Informatyki w bieżącej kadencji nie ulega zmianie.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.