Regulamin Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM

Załącznik do zarządzenia nr 149/2017/2018 Rektora UAM
z dnia 31 października 2017r.


Regulamin
Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM
w skrócie
Centrum Informatycznego UAM


§ 1

Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM w skrócie Centrum Informatyczne UAM jest jednostką ogólnouczelnianą, podległą bezpośrednio Rektorowi UAM.

§ 2

 1. Celem działania Centrum Informatycznego jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą informatyczną służącą optymalizacji procesów - wspierania działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.
 2. Cel ten będzie realizowany przez:
  1. utrzymywanie infrastruktury informatycznej uczelni;
  2. planowanie i nadzorowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej uczelni;
  3. rozwój i obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią;
  4. zarządzanie projektami informatycznymi;
  5. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie zarządzania procesami informatycznymi.
§ 3

Centrum Informatyczne dba o stałe podnoszenie jakości swoich usług poprzez stosowanie najlepszych praktyk zarządzania infrastrukturą oraz projektami informatycznymi.

§ 4
 1. Struktura Centrum Informatycznego:
  1. Dział Infrastruktury;
  2. Dział Aplikacji.
 2. W ramach Działów można tworzyć zespoły.
 3. Centrum Informatycznym kieruje Dyrektor, a razie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora.                            
§ 5

Centrum  Informatyczne może odpłatnie świadczyć usługi za zgodą Rektora oraz prowadzić szkolenia i kursy.

§ 6

 1. Dyrektora Centrum Informatycznego powołuje Rektor na okres kadencji władz UAM na wniosek ustępującej Rady Centrum formułowany nie później niż do 31 maja ostatniego roku kadencji i po zasięgnięciu opinii ustępującego Senatu.
 2. Ze stanowiska dyrektora Centrum Informatycznego odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Zastępców Dyrektora Centrum Informatycznego powołuje i odwołuje Rektor  na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum Informatycznego.
§ 7

 1. Organem opiniującym i oceniającym działalność Centrum Informatycznego jest Rada CI. Radę CI powołuje Rektor na okres kadencji władz UAM.
 2. W skład Rady wchodzą:
  1. po jednym przedstawicielu wszystkich wydziałów;
  2. przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej;
  3. przedstawiciel Kwestury;
  4. przedstawiciel Działu Kadr i Organizacji;
  5. przedstawiciel Działu Nauczania; pięciu przedstawicieli Centrum Informatycznego w tym Dyrektor Centrum i jego Zastępcy.
 3. Pracą Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród członków  Rady będących przedstawicielami wydziałów lub Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 8

Centrum Informatyczne składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.