Deklaracja dostępności

Centrum Informatyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ci.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre instrukcje przedstawione są w postaci zrzutów ekranu.

Wyłączenia

 • W zakładce Kontakt/lokalizacja znajduje się mapa Google z zaznaczonym budynkiem CI.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Helpdesk.
 • E-mail: helpdesk@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 61 829 2770

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Informatycznego
 • Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
 • E-mail: lachow@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 61 8292670

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

Kierowniczka obiektu – mgr Katarzyna Dylewska, tel. 61 829 5321, 538625680, katarzyna.dylewska@amu.edu.pl

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku

 • Ze względu na ukształtowanie terenu posiada zarówno schody wyposażone w poręcze jak i  wejście z tzw. poziomu zerowego,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a (1 winda bez alfabetu Braille’a), jedna z wind nie obsługuje poziomu -1, druga winda obsługuje wszystkie poziomy
 • na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a i z informacjami w kodzie QR, zainstalowane na drzwiach do sal oraz na holach znajdują się ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

Portiernia A – 61 829 5323, portiernia B – 61 829 5300