Archiwum ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 20 maja 2024 r.

 1. Zamawiający:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań
  NIP: 7770006350, REGON 000001293

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Zakup licencji oprogramowania do systemu kontroli dostępu:

  1.

  Protege GX licencja serwera wymagana dla wszystkich systemów, zawiera licencję na 50 drzwi, nieograniczona liczba instalacji, nieograniczona liczba kontrolerów, nieograniczona liczba użytkowników, 2 licencje klienta (2 x PRT-CTRL-CLNT), licencja PRT-GX-WEB (zarządzanie systemem przez www) z 3 jednoczesnymi klientami webowymi, licencja PRT-GX-EOE (nieograniczne maile od zdarzeń i alarmów), licencja PRT-GX-CACT (nieograniczona liczba akcji wg kalendarza), integracja 1 kamery CCTV, nieogranioczna liczba DVR i NVR, aplikacja mobilna z powiadomieniami PUSH

  PRT-GX-SRV

  2.

  Protege GX moduł oprogramowania do synchronizacji bazy danych

  PRT-GX-DB-SYNC

  3.

  Protege GX licencja AcitveDirectory LDAP dla użytkowników

  PRT-GX-AD-USR

  4.

  Moduł wczytywania kart Mifare/DESFire, desktop, USB

  PRX-ENC-DT

  5.

  Moduł oprogramowania Photo ID dla Protege GX

  PRT-GX-SRV

 3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

  Miejsce realizacji zamówienia:

  Centrum Informatyczne UAM
  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
  61-614 Poznań
  Termin realizacji 14 dni od daty złożenia zamówienia.
  Termin płatności min. 14 dni.

 4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

  Sposoby składania ofert:

  Ofertę należy przesłać na adres fakturyci@amu.edu.pl.
  Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23 maja 2024 r. godz. 15.00.
  Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
  W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 5. Inne
 6. Zastrzeżenia

 1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).
 10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO w  zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://odo.amu.edu.pl/KnowledgeBase#144