Używane sprawne dyski 3.5” HDD

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.11.2023

 1. Zamawiający:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

  NIP: 7770006350, REGON 000001293

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Zakup 94 szt. używanych sprawnych dysków 3.5” HDD 12TB SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 4KN.

 3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

  Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres: Centrum Informatyczne UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań.

  Oferta powinna zawierać koszty ww. dostawy sprzętu.

  Termin realizacji: 14 dni.

 4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

  Sposoby składania ofert:

  Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: janusz.karp@amu.edu.pl.

  Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 16.11.2023 roku godz. 12.00

  Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

  Zakup będzie realizowany z zerową stawką VAT. Termin realizacji liczy się od momentu otrzymania przez wykonawcę dokumentu, potwierdzającego możliwość zakupu z zerową stawką VAT’u. W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

  W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 5. Inne
 6. Zastrzeżenia

 1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającegodo składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).
 10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO w  zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://odo.amu.edu.pl/KnowledgeBase#144